top of page

Prosiectau

Y to

Yn 2017 fe wnaethom osod y to newydd.  Roedd hwn yn brosiect mawr a gefnogwyd gan gymuned Y Wig a ffrindiau o ymhellach i ffwrdd.

Ein diolch i

Work 2.jpg

ac i bawb a gefnogodd y prosiect to!

Gwneud yr adeilad yn ddiogel

Mae rhai o'r bobl sy'n defnyddio'r eglwys wedi cael problem gyda grisiau'r gangell.  Ar ddechrau 2020 fe wnaethom drefnu iPaul Denniso Aberhonddu i osod rheiliau llaw haearn gyr 

Arferai fod perygl baglu yng nghyffiniau'r ffont.  Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau pellach, fe wnaethom drefnu bod gwaelod y ffont yn cael ei ostwng fel ei fod yn gyfwyneb â'r llawr o'i amgylch.  

Rydym yn ddiolchgar i'rCyfeillion Eglwys Sant Iagoam ariannu'r ddau welliant diogelwch hyn.

Mynd i'r afael â'r lleithder

Roedd yna glytiau o leithder y gwnaethom ni fynd i'r afael â nhw trwy ailbwyntio rhai o'r waliau, gan ddechrau gyda'r gangell.

Rydym hefyd wedi symud yr allor i ffwrdd o'r wal.  Ar wahân i'n galluogi i ymdrin â'r lleithder, mae hyn hefyd wedi datgelu cofeb a guddiwyd yn flaenorol o dan yr allor ac sy'n caniatáu i weinydd yr Ewcharist i mabwysiadu safle tua'r gorllewin, gan edrych tua'r gynulleidfa.

Roedd problem gyda'r twr hefyd, lle'r oedd crac mawr.  Aseswyd hwn gan beiriannydd adeileddol ac mae bellach wedi'i atgyweirio yn unol â'i argymhellion.

Mwy o broblemau gyda'r twr

Canfu prawf o'r dargludydd mellt (fel sy'n ofynnol gan ein hyswirwyr) ei fod yn ddiffygiol.  Wrth wneud y gwaith atgyweirio, daeth i'r amlwg bod problemau eraill gyda tho'r tŵr - roedd angen ailbwyntio'r cerrig copa ac roedd ceiliog y gwynt wedi cyrydu'n ddifrifol.  Wrth wirio y tu mewn, roedd cynheiliaid y gloch hefyd wedi cyrydu, gan ei gwneud yn beryglus i'w defnyddio.

Fe wnaethom benderfynu bod angen i ni ddelio â'r problemau hyn tra bod y sgaffaldiau yn eu lle.

Mae'r holl waith hwn bellach wedi'i gwblhau.

Gosod toiled

Unwaith y byddwn wedi ymdrin â’r materion uniongyrchol, mae angen inni osod toiled a man cyfeirio i sicrhau bod yr adeilad yn diwallu anghenion y gymuned am flynyddoedd i ddod.

Caniatadau

Mae Eglwys Sant Iago yn adeilad rhestredig Gradd II* ac mae angen caniatâd ffurfiol ar gyfer unrhyw waith mawr.  Mae Canghellor Esgobaeth Llandaf wedi cyhoeddi Grantiau Cyfadran ar gyfer

   - ailbwyntio'r waliau

   -_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bads5cf i'r tower.

   -  fod yn is y plwm.

   -_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad atgyweirio5cf58d_ ffenestr

   -  ailosod y

Rydym hefyd wedi derbyn Penderfyniad Cofrestrydd yr Esgobaeth ar gyfer gwaith ar do’r tŵr.

Mae'r hysbysiadau a'r dogfennau ategol ynyma.

Rydym mewn trafodaethau ynghylch y ffordd orau o osod toiled.

Talu am y gwaith

Mae'r gwaith yma wedi bod yn angenrheidiol i gynnal yr adeilad mewn cyflwr da ac i wasanaethu anghenion y gymuned, ond mae wedi bod yn ddrud.  Mae'r gwaith ar y tŵr a waliau'r gangell yn unig wedi costio dros £ 30,000.  Ychwanegodd y problemau annisgwyl gyda tho'r twr tua £8,000 at y bil.

Rydym wedi derbyn £10,000 gan Gyngor Bro Morgannwg.  Mae hwn o'r cyllid a ddarparwyd gan David Wilson Homes ar gyfer datblygu Gerddi St James's sydd i'w defnyddio ar gyfer prosiectau a fydd yn elwa y gymuned.

Mae'r gwaith hwn hefyd yn cael ei gefnogi gan grantiau o Gronfa'r Degwm, Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, Ymddiriedolaeth Allchurches a Sefydliad James Pantyfedwen, cyfanswm o £11,000.  Gweddill yr arian mae angen i ni ddod o hyd i ni ein hunain.  Mae gennym rywfaint o arian wedi'i neilltuo ar gyfer hyn ond dim digon i dalu'r gost lawn, felly mae angen i ni godi'r balans o hyd.

 

Os ydych chi'n gallu cefnogi'r gwaith hwn, gwnewch gyfraniad yma neucysylltwch â niam sut y gallwch chi helpu.

Font and text 3.jpg
Altar & damp 2.png
Altar & memorial.jpg
Tower 7.png
Allchurches certificate 2003.jpeg
JustGiving1.png
bottom of page